Tietosuojaseloste

Huumashop.fi asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojalain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.
Huumashop.fi (Huuma Tapahtumat Oy) tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen tietosuojalain (1050/2018) vastaavalla tavalla oheisesti. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan verkkokaupassamme www.huumashop.fi ja sitä päivitetään sen sisältämien tietojen muuttuessa.

Rekisterin pitäjä

Huuma Tapahtumat Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Puhelin: 0447406510
Email: asiakaspalvelu@huumashop.fi
(Y-tunnus: 2921695-6)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Katariina Hellman
Email: asiakaspalvelu@huumashop.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen,
hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä
palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös
mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä
tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Tämä koskee ainoastaan rekisteröityneitä uutiskirjeen tilanneita asiakkaita, tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä
rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset perusteet:

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja
rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Käsiteltävän henkilötiedot

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria.

IP-osoitetieto ja evästeiden kautta kerättävät tiedot.

Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot asiakkaalta itseltään eli asiakkaalta saadut tiedot keskusteluista, puhelimitse, verkkokaupan yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai muun vastaavan tavan kautta. Yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot sekä IPosoitetieto tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan asiakkaille palveluitaan, sen on käsiteltävä
asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakas ei halua luovuttaa tilausta tehdessään
pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan rekisterinpitäjälle, ei rekisterinpitäjä kykene
valitettavasti tarjoamaan palveluitaan asiakkaalle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien
noudattamiseksi. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden
päättymisestä. Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin
kauan kuin asiakastili on voimassa. Markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä tietoja
säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta
säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä
toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmät on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin, tunnistautumisin, käyttöoikeuksin sekä muiden teknisten keinojen avulla.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi kolmansille osapuolille vain välittämättömien tietoja osalta maksutapahtuman tai toimituksen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös tilanteissa, joissa asiakas on kiinnostunut kumppaniyritysten tuotteita tarjoavalla välilehdellä olevista tuotteista. Tällöin asiakas ohjautuu sivuston kautta kolmannen osapuolen sivustolle, samoin kuin hänen mahdolliset käyttäjätietonsa. Ohjautumisen tarkoitus on avustaa asiakasta löytämään haluamansa tuotteen palveluntarjoaja, yritys ja yhteystiedot.

Maksutapahtumien yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta jotka löytyvät listattuna maksutavat välilehdeltä.

Saatamme myös luovuttaa tietoja toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETAalueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain
edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä
koskevia henkilötietoja tai että niitä ei käsitellä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin. Mikäli rekisteröityneellä asiakkaalla on pääsy omiin tietoihinsa, on hänen ensisijaisesti huolehdittava tietojensa asiantasaisuudesta korjaamalla itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa verkkopalvelussa. Vaihtoehtoisesti tietojen muutoksista voi ilmoittaa myös asiakaspalveluumme.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen;

rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön
perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa
”rekisteriasioiden yhteyshenkilö” mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Evästeet ja muu verkkoanalytiikka

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen kauppamme käyttäjille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkokauppaamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa verkkokauppamme ja palveluidemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa. Sivustollamme on
myös muita seurantatekniikoita, kuten Google Analytics jotka keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja. Näiden palveluiden avulla pystymme kehittämään palveluamme ja kohdistamaan mainossisältöä. Sivujen vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Mikäli Rekisterinpitäjä muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä.

Tietosuojaseloste on päivitetty 26.2.2024

Vinkkaa kaverille!

Jatka lukemista

No data was found

Tuotteita juhliin jotka saattavat kiinnostaa myös sinua!

Uniikit Kukkakruunut, korut ja seppeleet

54.00

Pidikkeet paikka-korteille Timantit

5.95

Pöytänumerointi puusta

19.95

SPINPARTY SEURAPELI

28.95

Täytepullo saippuakuplille

3.95

Lasten saippuakuplat

2.80

Aurinkolasit Trooppiset

5.95

Puutarhakyltit Häihin

21.95

Puukirjaimet Valkoinen Mr & Mrs

8.50

Servetit Royal Valkoinen

5.95

Valkoinen vieraskirja

12.95

Pöytäliina Valkoinen

17.90

Spider-Man Ilmapallot (lateksia)

4.95

LED-ilmapallot Moniväriset

5.85

Disney Prinsessa ilmapallot

4.95

Hei sankari! 👋

Mukavaa että löysit perille juhlijoiden omaan verkkokauppaan! Läpyt sen kunniaksi! 🙌

Tiesitkö, että:

  • Huumashop.fi – verkkokauppa on osa juhlahuuma.fi – sivustoa, josta löytyy kaikki Suomen trendikkäimmät hää-ja juhla-alan yritykset ja palveluntarjoajat
  • Ottaessasi yhteyttä palveluntarjoajiin juhlahuuma.fi – sivuston kautta, saat osasta yrityksiä erilaisia etuja, mm. alennuksen merkeissä
  • Vaikka itse tuotteiden valmistusmaa voi vaihdella, sekä juhlahuuma.fi – sivusto että huumashop.fi – verkkokauppa ovat 100% kotimaisessa omistuksessa ja edustavat suomalaista osaamista ja juhlintaa 🇫🇮
  • Rekisteröitymällä veloituksetta kanta-asiakkaaksi ja uutiskirjeen tilaajaksi, saat pysyvästi -10% alennusta kaikista normaalihintaisista, verkkokaupassa myynnissä olevista tuotteista

 

Mukavaa ostoshetkeä sinulle ja vielä mukavampia juhlahetkiä! 🥳

Pssst. Muistathan seurata meitä myös instassa nimellä @huumatapahtumat niin pääset osaksi erilaisia juhla-aiheisia tempauksiamme. Hauskaa viihdettä tiedossa. 🤭

🩷:lla Huuman Tiimi